Nadzieja jest odwieczną wszystkich ludzi piastunką:
kołysze nas bezustannie i smutki nasze usypia.

Nowe tematy na Forum
  Artykuły

  Z MYŚLĄ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA
  Z myślą o Tobie - Informator dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa

  Z MYŚLĄ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA

  Informator ZD
     Przedmowa
     Nierozłączni
     Gorące Pytania
     Dlaczego ja?
     Medycyna
     Rehabilitacja
     Prawo
     Przydatne adresy
  Zespół Downa

  Świadczenia rodzinne – poważne zmiany w systemie

  8 kwietnia 2003, na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęto projekt ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jest to kolajna ustawa przygotowana w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, która ma znacząco zmienić kształt pomocy społecznej w Polsce. Poniżej prezentujemy pełny tekst pochodzący z komunikatu po posiedzeniu Rady Ministrów.

  Obecnie funkcjonujące pieniężne świadczenia rodzinne nie stanowią systemu, ponieważ nie są ze sobą wzajemnie powiązane. Powstawały w różnych okresach jako odpowiedź na doraźne potrzeby. Efektem tego jest ich zróżnicowanie i rozproszenie, zarówno co do źródeł prawa, jak i zakresów podmiotowych, podmiotów organizacyjnych, wysokości świadczeń, a tym samym ich efektywności.

  Brak jest mechanizmów przeciwdziałających niepożądanej kumulacji świadczeń, spełniających te same cele i brak możliwości monitorowania systemu jako całości.

  Celem projektu ustawy o świadczeniach rodzinnych jest budowa nowego, wyraźnie odrębnego od systemu pomocy społecznej, systemu pozaubezpieczeniowych świadczeń rodzinnych.

  System świadczeń rodzinnych przewiduje:

  jednolity sposób określania kryteriów dochodowych, oparty na kosztach utrzymania rodzin;

  dwa rodzaje świadczeń rodzinnych: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze;

  zwiększanie pomocy na rzecz rodziny w związku z edukacją dziecka, szczególnie dziecka niepełnosprawnego.

  Dla określania kryterium dochodowego, warunkującego dostęp do świadczeń rodzinnych, wykorzystywane będą wyniki badań Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na temat progu wsparcia dochodowego rodzin (WDR).

  Obliczony przez IPiSS próg wsparcia dochodowego rodzin, jako próg oddzielający rodziny uprawnione do świadczeń rodzinnych od nieuprawnionych, uwzględnia wydatki na żywność, mieszkanie (eksploatację i wyposażenie), odzież i obuwie, edukację, ochronę zdrowia i higienę, transport i łączność, kulturę, sport i wypoczynek. Przy czym wydatki na edukację, zdrowie, kulturę, sport i wypoczynek w badaniach WDR zdeterminowane zostały głównie potrzebami rozwojowymi i integracyjnymi dzieci.

  Zakłada się okresową weryfikację progu wsparcia dochodowego rodzin, a tym samym okresową weryfikację kryterium dochodowego. W ustawie zapisano, że weryfikacja taka będzie dokonywana co trzy lata.

  Kryterium dochodowe odnosi się do dochodu netto, tj. po odliczeniu obowiązujących składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zapłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych. Kryterium dochodowe dotyczy wysokości dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Taki sposób ustalania uprawnień do świadczeń stwarza preferencje dla rodzin wielodzietnych.

  Przy ustalaniu prawa do świadczeń będą brane pod uwagę dochody uzyskiwane ze wszystkich źródeł. Dotyczyć to będzie także dochodów ze świadczeń społecznych. Dowodem wysokości uzyskanych dochodów będzie m.in. zaświadczenie z urzędu skarbowego.

  Świadczenia rodzinne – tak jak dotychczas – będą zwolnione z podatku od dochodów osób fizycznych.

  Zasiłek rodzinny
  Zasiłek ten będzie przysługiwać rodzinie wychowującej dzieci do lat 16, a w przypadku dzieci uczących się – do ukończenia przez nie 21 roku życia lub 24 roku życia w przypadku nauki w uczelni wyższej osoby z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Dochód rodziny uprawnionej nie może być wyższy niż 504,00 zł na osobę lub nie wyższy niż 583,00 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym. Te rozwiązania proponuje się wprowadzać etapowo – począwszy od 1 września 2004. Do tego czasu wysokość zasiłku będzie zgodna z obecnymi rozwiązaniami w tej dziedzinie.

  Zasiłku rodzinnego nie otrzymają rodziny wychowujące dziecko z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które ukończyło 16 lat i nie uczy się, lub które ukończyło 24 rok życia. Osobom tym będzie przysługiwał zasiłek pielęgnacyjny, mogą one również ubiegać się o rentę socjalną, przyznawaną bez względu na dochód rodziny.

  Rodzina uprawniona do zasiłku rodzinnego może otrzymać jednorazowe lub okresowe zwiększenie pomocy finansowej w formie dodatku do zasiłku rodzinnego. Są to dodatki z następujących tytułów:

  urodzenie dziecka – wysokość dodatku jest jednakowa dla wszystkich rodzin spełniających kryterium dochodowe (504,00 zł) i wynosi 300,00 zł;

  opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – dodatek ten wyniesie 400,00 zł. Wypłacany będzie nie dłużej niż przez dwa lata, a w przypadku sprawowania opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu – nie dłużej niż przez trzy lata. W przypadku opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym dodatkowy zasiłek rodzinny może przysługiwać przez okres 6 lat;

  samotne wychowywanie dziecka i utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego wynosić będzie 400,00 zł miesięcznie, nie dłużej niż przez 3 lata pod warunkiem wychowywania dziecka w wieku do 7 lat i posiadania statusu osoby poszukującej pracy. Za osoby korzystające z tej formy zwiększenia zasiłku rodzinnego nie będzie opłacana składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

  samotne wychowywanie dziecka – wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego wynosi 170,00 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 510,00 zł na rodzinę. Proponowane rozwiązanie zastąpi dotychczasowe świadczenie alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego, który zostanie zniesiony;

  kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – zwiększenie zasiłku rodzinnego z tego tytułu wynosi 50,00 zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia oraz 70,00 zł miesięcznie – w wieku 6-24 lata (warunkiem koniecznym jest orzeczenie u tych dzieci niepełnosprawności lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności);

  rozpoczęcie roku szkolnego – jednorazowy zasiłek wypłacany będzie we wrześniu, a jego wysokość wyniesie 90,00 zł na każdego ucznia uprawnionego do zasiłku rodzinnego. Tym samym program „wyprawka szkolna” przestanie być realizowany;

  podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – jest to nowe świadczenie, którego celem jest zrekompensowanie kosztów nauki dziecka poza miejscem swego zamieszkania. Wysokość zasiłku, wypłacanego przez 10 miesięcy, wyniesie 80,00 zł.

  Świadczenia opiekuńcze
  Ich celem jest częściowe pokrycie wydatków ponoszonych przez rodzinę w związku z koniecznością zapewnienia opieki i pielęgnacji niepełnosprawnym dorosłym lub dzieciom. Przewiduje się dwa rodzaje zasiłków:

  zasiłek pielęgnacyjny – zaproponowano zmodernizowanie obecnie funkcjonującej pomocy w tym zakresie poprzez skierowanie tej pomocy dla osób wymagających rzeczywistej opieki i pielęgnacji. Wysokość tego zasiłku wyniesie 141,70 zł miesięcznie. Zasiłku tego nie będą otrzymywać m.in. osoby, które ukończyły 75 rok życia i osoby, w rodzinach których dochód przekracza 1166,00 zł na osobę;

  świadczenie pielęgnacyjne – zasiłek ten zastąpi funkcjonujący obecnie w pomocy społecznej zasiłek stały. Będzie on przeznaczony dla osób rezygnujących z aktywności zawodowej w celu opieki nad dzieckiem do lat 16 (z orzeczoną niepełnosprawnością) lub powyżej 16 roku życia z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Wysokość zasiłku wyniesie 420,00 zł miesięcznie. Za osoby korzystające z tej formy świadczenia opłacana będzie składka emerytalno-rentowa. Warunkiem otrzymania świadczeń pielęgnacyjnych jest spełnienie kryterium dochodowego – czyli 583,00 zł na osobę.

  Projekt ustawy przewiduje, że docelowo, to jest od 1 września 2006 roku, wszystkie zadania dotyczące świadczeń rodzinnych będą realizowane przez samorząd gminy oraz w pewnym zakresie przez samorząd województwa.

  Szacowane wydatki na 2003 rok znajdują pełne pokrycie w tegorocznym budżecie państwa, w którym na świadczenia rodzinne przewidziana jest kwota 7.831,4 mln zł. Przewiduje się, że w roku 2004 globalne wydatki na ten cel z budżetu państwa wzrosną w stosunku do roku poprzedniego o 1 proc. (w 2005 – 2,2 proc., natomiast w 2006 zmniejszą się o 0,2 proc.).

  Realizacja projektu nie będzie miała większego wpływu na rynek pracy, za wyjątkiem nowych miejsc pracy w administracji samorządowej. Trudno ocenić wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki. Wpływ proponowanych regulacji na sytuację i rozwój regionalny należy ocenić jako znikomy. Proponowana ustawa jest zgodna z prawem Unii Europejskiej.
  źródło:
  autor: Centrum Informacyjne Rządu
  Źródło: komunikat po Radzie Ministrów
  Opracowanie: MB redakcja ngo.pl

  Temat planowanych zmian w systemie pomocy społecznej poruszaliśmy już m.in. w informacjach:
  http://poradnik.ngo.pl/wiadomosci_szczeg.asp?id=9306
  Zasiłek pielęgnacyjny dla mniejszej grupy uprawnionych
  http://poradnik.ngo.pl/wiadomosci_szczeg.asp?id=8843
  Od kiedy nowe zasiłki rodzinne?

  Newsy

  261 dzień2019
  WRZESIEŃ
  środa
  Ireny, Irminy, Stanisława  
  104 dni do końca 2019  

  (c) 2003-2019 Team Dar Życia:: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
  Polecamy:   Forum o zwierzętach