Miłość to ludzka forma boskiej siły.

Nowe tematy na Forum
  Artykuły

  Z MYŚLĄ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA
  Z myślą o Tobie - Informator dla rodziców małych dzieci z zespołem Downa

  Z MYŚLĄ O TOBIE - INFORMATOR DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA

  Informator ZD
     Przedmowa
     Nierozłączni
     Gorące Pytania
     Dlaczego ja?
     Medycyna
     Rehabilitacja
     Prawo
     Przydatne adresy
  Zespół Downa

  Mniej rent rodzinnych

  Rząd czyni kolejny krok w kierunku ograniczenia wydatków publicznych. Tym razem kosztem wdów i wdowców uprawnionych do rent rodzinnych.
  Prawo do renty dla młodszych będzie uzależnione od osiąganych dochodów.

  „Rz” dotarła do rządowego projektu zmian w zasadach przyznawania rent rodzinnych. Jego intencją jest podniesienie wieku, w którym wdowiec lub wdowa będą mogli bez dodatkowych warunków pobierać rentę rodzinną – do powszechnego wieku emerytalnego.

  Uprawnienia do renty mają być zrównane dla kobiet i mężczyzn. Wiek uprawniający do uzyskania renty rodzinnej ma być podniesiony do ustawowego wieku emerytalnego, czyli na razie do 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). W dniu śmierci małżonka wdowa lub wdowiec musi albo osiągnąć powszechny wiek emerytalny, albo być całkowicie niezdolnym do pracy.

  Projekt został wczoraj zatwierdzony w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

  – Przyjęliśmy dwie reguły: bez zmian mają pozostać renty rodzinne dla dzieci oraz dla osób, które osiągnęły ustawowy wiek emerytalny. Obecnie wdowa (wdowiec) jest uprawniona do renty, jeśli w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy. Nadal będzie w kręgu uprawnionych, ale pod pewnymi warunkami – mówi Krzysztof Pater, wiceminister w MGPiPS.

  Węższe przejście

  Jeśli w dniu śmierci małżonka wdowa (wdowiec) nie osiągnęła powszechnego wieku emerytalnego, to prawo do renty rodzinnej przysługiwałoby pod warunkiem, że:

  wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu, które nie osiągnęło 16 lat albo 18 lat, jeżeli uczy się w szkole, lub sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej (bez zmian),

  pozostawała na utrzymaniu zmarłego małżonka i w dniu śmierci małżonka brakowało jej nie więcej niż 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego,

  osiągnęła wiek o 10 lat niższy niż emerytalny lub stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od zaprzestania wychowywania uprawnionego do renty dziecka całkowicie niezdolnego do pracy lub do samodzielnej egzystencji.
  Małżonek rozwiedziony lub niepozostający we wspólności ustawowej będzie mógł otrzymywać rentę rodzinną, gdy oprócz spełnienia jednego z powyższych warunków ma prawo do alimentów od małżonka (bez zmian).

  – Obecnie mamy bardzo liberalny art. 70 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Daje on prawo renty wdowie (wdowcowi), która osiągnęła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci małżonka albo zaprzestania wychowywania dzieci. W praktyce oznacza to, że osoba 45-letnia będzie już za 5 lat miała prawo do renty tylko dlatego, że wychowywała dzieci, a jeszcze młodsza, gdy w ciągu 5 lat od śmierci współmałżonka stanie się choć częściowo niezdolna do pracy. Czy tylko dlatego, że zmarł małżonek, mamy zapewniać dodatkowe świadczenia osobie, która jest młoda i zdolna do pracy? Inni na rynku pracy nie mają takich przywilejów. Tym osobom, gdy nie mają środków do życia, dajemy czas na odnalezienie się w nowej sytuacji, otrząśnięcie po osobistej tragedii i znalezienie pracy, czyli okresową rentę na 2 lata – tłumaczy minister Pater.

  Projekt mówi, że wdowie (wdowcowi), która nie spełnia warunków do przyznania renty rodzinnej, przysługuje okresowa renta rodzinna przez 2 lata od śmierci małżonka, jeżeli pozostawała na jego utrzymaniu. Dla części osób oznacza to wydłużenie pobierania renty o rok. – Jest od tego jeden wyjątek – kontynuuje minister – gdy osoba młodsza wychowywała dziecko niepełnosprawne, które potem zmarło. Wówczas osoba taka, poniżej pięćdziesiątki, zostałaby bez środków do życia. Dla niej pozostawiamy możliwość pobierania renty rodzinnej.

  Pozostawanie na utrzymaniu

  – Część współmałżonków nie zarobkuje z różnych powodów: stanu zdrowia, modelu funkcjonowania rodziny, inni zarabiają niewiele. Uznaliśmy, że konieczne jest wprowadzenie warunku, że osoba ta była na utrzymaniu współmałżonka. Jeśli nawet taka osoba zarabiała, ale znacznie mniej niż zmarły małżonek, to uznajemy, że była na utrzymaniu – wyjaśnia minister Pater.

  Dla dokonania oceny, czy wypłacania czy wdowa (wdowiec) pozostawała na utrzymaniu zmarłego, porównuje się wysokość ich przychodów: żyjący małżonek musiałby zarabiać nie więcej niż połowę tego, co zmarły małżonek w okresie 3 lat przed śmiercią. Dodatkowo małżonkowie musieli pozostawać z sobą we wspólności ustawowej.

  Do przychodów wlicza się dochody z pracy, służby, działalności pozarolniczej, emerytury, renty, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek lub świadczenie przedemerytalne i świadczenia z Funduszu Pracy. Maksymalnie można zsumować te kwoty do 250 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

  Jeżeli stosunek przychodów małżonka żyjącego do przychodów zmarłego wynosi:

  – powyżej 50 proc. – to renta rodzinna nie przysługuje,

  – między 25 proc. a 37,5 proc. – renta rodzinna wynosi 70 proc. świadczenia zmarłego,

  – między 37,6 proc. a 50 proc. – renta w wysokości 55 proc. świadczenia zmarłego,

  – poniżej 25 proc. – renta w wysokości pełnej, czyli 85 proc. świadczenia zmarłego.

  Jeżeli renta rodzinna przysługuje w wysokości pełnej, to obowiązuje gwarancja najniższej renty rodzinnej. Jeżeli w niepełnej wysokości, wówczas gwarancja jest ustalona na poziomie najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Najniższa pełna renta rodzinna (i emerytura) ma wynosić tyle, ile dotychczas.

  Dla rodziców i dzieci

  Podobnie jak obecnie renta rodzinna ma przysługiwać rodzicom, którzy pozostawali na utrzymaniu ubezpieczonego (emeryta lub rencisty) i spełniają warunki podobne jak wdowcy i wdowy.

  Bez zmian pozostają przesłanki przyznawania renty dzieciom.

  Zachowają swe uprawnienia osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy będą miały ustalone prawo do renty rodzinnej.

  – Należy wyprowadzić na rynek pracy te osoby, które przy dotychczasowych warunkach przyznawania renty rodzinnej nie byłyby zainteresowane podejmowaniem zatrudnienia. Stąd z jednej strony wydłużenie czasu wypłacania okresowej renty rodzinnej dla pozostającego bez środków do życia małżonka, a z drugiej wypłacanie rent na dotychczasowych zasadach po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wyjątki od tej zasady są uzasadnione szczególnymi warunkami społecznymi – mówi minister Pater.” – COLLAGE PAWEŁ GAŁKA, MAGDALENA BEDNAREK, Rezczpospolita 27.02.04 Nr 49
  Ubezpieczenia społeczne Rząd planuje zaostrzenie warunków uzyskania świadczeń dla wdów i wdowców
  Mniej rent rodzinnych

  Newsy

  81 dzień2019
  marzec
  piątek
  Bogusława, Jagody, Katarzyny  
  284 dni do końca 2019  

  (c) 2003-2019 Team Dar Życia:: nota prawna :: o plikach Cookies :: biuro@darzycia.pl
  Polecamy:   Forum o zwierzętach